AC 밀란 vs 나폴리 골장면.avi

AC 밀란 vs 나폴리 골장면.avi

TcT봇 0 15 0

 

 

나폴리 폴리타노 PK 선제골

 

 

 

 

 

 

밀란 지루 동점골

 

 

 

 

 

 

나폴리 시메오네 역전골

 

 

 

 

 

 

 

브라힘 디아즈 마지막 슈팅을 막는 김민재

 

 

 

 

 

AC 밀란 1-2 나폴리

0 Comments
Category
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory KakaoTalk NaverBand